Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter
Nieuws

Ondertekening riviercontract Dommel

25-01-2022

Foto: Paul Smeets.

Maandagavond 24 januari 2022 ondertekenden 18 partners (virtueel omwille van corona) het riviercontract van de Dommel. Hiermee engageren ze zich om samen aan de slag te gaan met maar liefst 46 acties voor de 4 thema’s: wateroverlast, droogte, waterkwaliteit en -beleving, verspreid over gemeente Pelt, Peer, Hechtel-Eksel en Lommel. De ondertekening en presentatie van het riviercontract vormen het einde van een twee jaar durend participatietraject, waarin de partners met elkaar en met het publiek in dialoog gingen. Dit leidde tot een concrete actielijst om te komen tot een gezond en evenwichtig watersysteem in het afstroomgebied van de Dommel. Zo is het riviercontract het resultaat van een hechte samenwerking tussen waterbeheerders, overheden, middenveldorganisaties, inwoners en andere partners. Tegelijkertijd vormt dit event ook de start van de belangrijkste fase: de uitvoering van de vele maatregelen op het terrein.

De droogte van de afgelopen jaren, maar vooral de recente overstromingen, maken alsmaar duidelijker dat er werk aan de winkel is als het gaat over een klimaatbestendig waterbeheer. Hoewel heel wat lokale en bovenlokale partners de handen al uit de mouwen steken, is er ook ‘meer en anders’ nodig. Vandaar dat eind 2019 de Vlaamse Milieumaatschappij het initiatief nam voor een gebiedsgerichte en participatieve aanpak in heel het afstroomgebied van de Dommel met focus op wateroverlast, watertekorten, waterkwaliteit én waterbeleving.

Samen werkt

Twee jaar lang vonden er fora met burgers en andere stakeholders plaats, werd er een online ideeënplatform geïnstalleerd en vonden workshops plaats om met alle belanghebbenden te zoeken naar concrete ingrepen die ons kunnen wapenen tegen overstromingen en verregaande droogte en ook naar maatregelen die inzetten op het verbeteren van de waterkwaliteit en die de beleving van water verhogen. Deze acties beperken zich niet alleen tot de waterlopen, maar richten zich op het hele stroomgebied van de Dommel. Gepaste ingrepen op grachten en percelen dragen ook bij om ons (watersysteem) beter te wapenen tegen klimaatverandering.  

Breed draagvlak voor 46 acties

Het riviercontract van de Dommel omvat 46 acties voor verschillende thema’s, die getrokken worden door de diverse partners. Er zijn concrete infrastructuurwerken maar ook acties rond sensibilisering en educatie en voorbereidende studies. Een aantal ingrepen worden nu al uitgevoerd. Het gros van de maatregelen van het riviercontract wordt de komende jaren opgestart. Een belangrijke impuls hiervoor is de recente goedkeuring van het gebiedsgerichte project “Klimaatrobuust Stroomgebied van de Dommel” door minister Demir binnen het subsidieprogramma Water-Land-Schap. Op die manier komen er middelen van de Blue Deal bij de lokale partners om de acties uit het riviercontract Dommel op het terrein uit te voeren.  

Partnerschap

Het partnerschap bestaat uit steden en gemeenten Peer, Lommel, Pelt en Hechtel-Eksel, provincie Limburg, voor de Vlaamse overheid: Vlaamse Milieumaatschappij, Natuur en Bos, Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Landmaatschappij, en Departement Omgeving en ook Natuurpunt, Boerennatuur Vlaanderen, Proef- en vormingscentrum voor de Landbouw (PVL), Boerenbond, Fluvius, Watering De Dommelvallei, Integraal Waterbeleid Maasbekken en een delegatie van de betrokken burgers.

De Vlaamse Milieumaatschappij is initiatiefnemer en trekker van dit riviercontract.

Nieuws

Persconferentie participatie-project riviercontract Dommel

07-01-2020

Op donderdag 23 januari 2020 ondertekent de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) namens de Vlaamse Overheid samen met de gemeenten Lommel, Peer, Hechtel-Eksel en Pelt; Watering De Dommelvallei; Provincie Limburg; Vlaamse Landmaatschappij (VLM); Agentschap voor Natuur en Bos (ANB); departement Omgeving; departement Landbouw en Visserij; en Bekkenbestuur Maasbekken een charter waarmee ze zich engageren om samen met alle betrokkenen maatregelen te zoeken die het risico op wateroverlast en droogte verminderen in het stroomgebied van de Dommel.

Met de ondertekening van het charter wordt het startschot gegeven van een jaar meedenken, voorstellen formuleren, discussiëren, … om het risico op wateroverlast en droogte in het stroomgebied van de Dommel te verminderen. Zo kunnen alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen, … zich samen met de verschillende overheden buigen over mogelijke maatregelen en oplossingen. Het resultaat zal vastgelegd worden in een riviercontract voor de Dommel.

Het project is een initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Voor de Vlaamse Overheid ondertekenen naast de VMM ook de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), departement Omgeving, departement Landbouw en Visserij en Bekkenbestuur Maasbekken.

Programma

13.45u: Onthaal

14.00u: Verwelkoming Bert Lambrechts, gedeputeerde provincie Limburg
              Toelichting Bernard De Potter, administrateur-generaal VMM
              Lancering online participatieplatform en test

Aansluitend: Ondertekening charter door de projectpartners:
Gemeenten Lommel, Peer, Hechtel-Eksel en Pelt;
Watering De Dommelvallei, Provincie Limburg;
Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Landmaatschappij;
Agentschap voor Natuur en Bos, departement Omgeving;
departement Landbouw en Visserij, Bekkenbestuur Maasbekken.

15.00u: Netwerkmoment bij drankje

Tijdens de receptie kunnen de deelnemers ook zelf het online platform uittesten.

Locatie

Provinciaal Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Pelt

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? communicatie@vmm.be