home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Ondertekening riviercontract Dommel

25-01-2022

Foto: Paul Smeets.

Maandagavond 24 januari 2022 ondertekenden 18 partners (virtueel omwille van corona) het riviercontract van de Dommel. Hiermee engageren ze zich om samen aan de slag te gaan met maar liefst 46 acties voor de 4 thema’s: wateroverlast, droogte, waterkwaliteit en -beleving, verspreid over gemeente Pelt, Peer, Hechtel-Eksel en Lommel. De ondertekening en presentatie van het riviercontract vormen het einde van een twee jaar durend participatietraject, waarin de partners met elkaar en met het publiek in dialoog gingen. Dit leidde tot een concrete actielijst om te komen tot een gezond en evenwichtig watersysteem in het afstroomgebied van de Dommel. Zo is het riviercontract het resultaat van een hechte samenwerking tussen waterbeheerders, overheden, middenveldorganisaties, inwoners en andere partners. Tegelijkertijd vormt dit event ook de start van de belangrijkste fase: de uitvoering van de vele maatregelen op het terrein.

De droogte van de afgelopen jaren, maar vooral de recente overstromingen, maken alsmaar duidelijker dat er werk aan de winkel is als het gaat over een klimaatbestendig waterbeheer. Hoewel heel wat lokale en bovenlokale partners de handen al uit de mouwen steken, is er ook ‘meer en anders’ nodig. Vandaar dat eind 2019 de Vlaamse Milieumaatschappij het initiatief nam voor een gebiedsgerichte en participatieve aanpak in heel het afstroomgebied van de Dommel met focus op wateroverlast, watertekorten, waterkwaliteit én waterbeleving.

Samen werkt

Twee jaar lang vonden er fora met burgers en andere stakeholders plaats, werd er een online ideeënplatform geïnstalleerd en vonden workshops plaats om met alle belanghebbenden te zoeken naar concrete ingrepen die ons kunnen wapenen tegen overstromingen en verregaande droogte en ook naar maatregelen die inzetten op het verbeteren van de waterkwaliteit en die de beleving van water verhogen. Deze acties beperken zich niet alleen tot de waterlopen, maar richten zich op het hele stroomgebied van de Dommel. Gepaste ingrepen op grachten en percelen dragen ook bij om ons (watersysteem) beter te wapenen tegen klimaatverandering.  

Breed draagvlak voor 46 acties

Het riviercontract van de Dommel omvat 46 acties voor verschillende thema’s, die getrokken worden door de diverse partners. Er zijn concrete infrastructuurwerken maar ook acties rond sensibilisering en educatie en voorbereidende studies. Een aantal ingrepen worden nu al uitgevoerd. Het gros van de maatregelen van het riviercontract wordt de komende jaren opgestart. Een belangrijke impuls hiervoor is de recente goedkeuring van het gebiedsgerichte project “Klimaatrobuust Stroomgebied van de Dommel” door minister Demir binnen het subsidieprogramma Water-Land-Schap. Op die manier komen er middelen van de Blue Deal bij de lokale partners om de acties uit het riviercontract Dommel op het terrein uit te voeren.  

Partnerschap

Het partnerschap bestaat uit steden en gemeenten Peer, Lommel, Pelt en Hechtel-Eksel, provincie Limburg, voor de Vlaamse overheid: Vlaamse Milieumaatschappij, Natuur en Bos, Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Landmaatschappij, en Departement Omgeving en ook Natuurpunt, Boerennatuur Vlaanderen, Proef- en vormingscentrum voor de Landbouw (PVL), Boerenbond, Fluvius, Watering De Dommelvallei, Integraal Waterbeleid Maasbekken en een delegatie van de betrokken burgers.

De Vlaamse Milieumaatschappij is initiatiefnemer en trekker van dit riviercontract.

Schapen begrazen het wachtbekken

20-01-2022

Tot enige tijd geleden was er 's zondags op de BBC een programma te zien dat "A man and his dog" heette. Centraal daarin stonden mannen die met hun border collie een groepje schapen zo snel mogelijk binnen een kleine kraal moesten proberen te krijgen. Cruciaal daarbij was de border collie, die met fluitsignalen "gestuurd" werd. Border collies zijn verschrikkelijk intelligente honden - we kennen iemand wiens hond 125 verschillende bevelen uit elkaar wist te houden.
Sinds enkele dagen zijn er ook in het wachtbekken tussen het Herent en het Hezerke border collies te zien. Ze houden er een kleine kudde Kempische heideschapen in het oog. Die schapen worden iedere avond teruggebracht naar een weide die "wolfproof" is afgemaakt. Voor de verplaatsingen van en naar deze weide zijn de border collies onmisbaar.

De schapen worden door Benny Hendriks, in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij, ingezet voor een natuurlijke begrazing van de dijken van het wachtbekken. Die natuurlijke begrazing heeft een gunstige invloed op de biodiversiteit, maar het zal enkele jaren duren eer dat zichtbaar is. Er komen immers geen zware maaimachines meer aan te pas. Voorlopig lopen er 10 drachtige schapen; zodra die gelammerd hebben zal de kudde zich vanaf februari geleidelijk uitbreiden. De dijk van het wachtbekken blijft overigens open voor wandelaars; de schapen evolueren tussen een verplaatsbare draadafsluiting.

Bron: https://www.internetgazet.be/pelt/schapen-begrazen-het-wachtbekken.aspx

Meer nieuws en projecten

Ontdek de 46 acties

18 partners ondertekenden het riviercontract van de Dommel. Hiermee engageren ze zich om samen aan de slag te gaan met maar liefst 46 acties voor de 4 thema’s: wateroverlast, droogte, waterkwaliteit en -beleving, verspreid over gemeente Pelt, Peer, Hechtel-Eksel en Lommel. Ontdek hier de overzichtskaart met de 46 acties.

Ontdek de acties

Het traject

Vanaf 23 januari 2020 werd er gewerkt aan acties rond wateroverlast, droogte, waterkwaliteit en -beleving in Peer, Pelt, Hechtel-Eksel en Lommel. Het resultaat werd vastgelegd in een riviercontract voor het stroomgebied van de Dommel.

Ondertekening van het charter

23 januari 2020

Online ideation

23 januari - 1 mei 2020

Dommelfora

februari - maart 2020

Verkennen van oplossingen

najaar 2020 - najaar 2021

Slotevent

januari 2022