home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Actie 8: het NOLIM-Park afkoppelen en omvormen tot een klimaatadaptief bedrijventerrein

Thema 1: Watertekort

Het huidige gemengde rioleringsstelsel van het industrieterrein NOLIM-Park vertoont defecten en is overbelast. Door het grote aandeel verharde oppervlakte komt veel regenwater in de riolering terecht. Daardoor overstort die riolering regelmatig afvalwater op de Holvenloop.

Verschillende actoren willen het regenwater van verharde oppervlaktes in het NOLIM-Park afkoppelen van het rioleringsstelsel. Die ingreep zou gepaard moeten gaan met meer buffering en infiltratie binnen het park. De afkoppeling van het regenwater biedt veel voordelen: de afvoer via de riolering daalt en er zijn minder piekafvoeren en overstorten. Bovendien wordt het grondwater aangevuld en verbetert de waterkwaliteit.

Dit project zoekt naar maatregelen om zoveel mogelijk regenwater te hergebruiken, te bufferen of te laten infiltreren in of nabij het NOLIM-Park. De overloop van de regenwaterafvoer (RWA) zou daarbij niet meer naar de riolering in de Stuifzandstraat leiden, maar naar de Eindergatloop. Het gaat om een complex dossier waarvoor eerst het nodige studiewerk gedaan moet worden. Een goede samenwerking tussen de verschillende actoren (Fluvius, Aquafin, de provincie Limburg en de gemeenten Pelt en Lommel) is cruciaal om het gewenste eindresultaat te bereiken.

Wat staat er concreet op de planning:

  • Bedrijven afkoppelen van het rioleringsstelsel. De bedrijven krijgen begeleiding bij het afkoppelen en bij het inrichten en beheren van open RWA-buffers op hun eigen terreinen. De actoren maken hen ook bewust van de mogelijkheden tot subsidiëring, bijvoorbeeld via de Proeftuinen Droogte.
  • Een ontwerpstudie uitvoeren voor de aanleg van een gescheiden RWA-stelsel naar de Eindergatloop. Die aanleg gaat gepaard met bijkomende bufferings- en infiltratiemogelijkheden op het openbaar domein, waardoor een zo klein mogelijk debiet naar de Eindergatloop en zo verder naar de Dommel wordt afgevoerd.
  • Onderzoek doen naar de mogelijkheden om het gescheiden afvalwater (droogweerafvoer, DWA) naar de RWZI van Lommel in plaats van de RWZI van Overpelt af te voeren. Die studie evalueert ook de effecten op het ontvangende stelsel, de RWZI’s en de Eindergatloop.

Engagement

De gemeente Pelt en Fluvius engageren zich om een afkoppelingsstudie op te starten voor bedrijven, inclusief begeleiding door een afkoppelingsdeskundige. Tegelijk starten ze een ontwerpstudie op voor de renovatie en aanleg van gescheiden riolering in het NOLIM-Park, inclusief bijkomende bufferings- en infiltratiemogelijkheden op het openbaar domein. De opstart en uitvoering van de studies worden op korte termijn gepland. Aquafin engageert zich tot het onderzoeken van de mogelijkheden om gescheiden afvalwater vanuit het NOLIM-Park af te voeren naar de RWZI van Lommel in plaats van die van Overpelt. De gemeente Pelt, de stad Lommel, Fluvius, Aquafin en de provincie Limburg engageren zich om elkaar op de hoogte te houden van de lopende en op te starten studies met betrekking tot de gescheiden riolering in het NOLIM-Park, de RWZI Lommel en de Eindergatloop als ontvangende waterloop.

Deel op facebook
Deel op twitter