home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Actie 45: een breed gedragen afsprakenkader uitwerken voor de kano- en kajakvaart op de Dommel

Thema 4: Waterbeleving

De Dommel is een van de weinige rivieren in Vlaanderen waarop kano’s en kajaks varen. Hoewel dat een mooie vorm van waterbeleving is, zetten recreatieve afvaarten het ecosysteem periodiek onder druk: de oevers kalven af, de fauna en flora worden verstoord ... Dat kan een probleem vormen voor (het behalen van) de milieudoelen van de kaderrichtlijn Water en voor de Europese natuurdoelen die van kracht zijn binnen het habitatrichtlijngebied in Vlaanderen en Nederland.

Het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021 stipte al aan dat er afspraken nodig waren met alle betrokkenen. Met dit initiatief wordt daar nu effectief werk van gemaakt. Er werd recent ook een uitvoeringsbesluit goedgekeurd dat waterbeheerders een juridische basis biedt om de kano- en kajakvaart op geklasseerde onbevaarbare waterlopen te regelen.

Met respect voor het ecosysteem

Alle betrokken actoren zullen samen een breed gedragen afsprakenkader uitwerken om de kano- en kajakvaart op de Dommel in goede banen te leiden. Eerdere afspraken kunnen daarvoor als basis dienen. Omdat de Dommel een grensoverschrijdende waterloop is, worden ook de Nederlandse partners bij het traject betrokken. Op die manier wordt het recreatieve medegebruik afgestemd op de draagkracht van het ecosysteem, zowel in Vlaanderen als in Nederland.

Aspecten van aansprakelijkheid worden eenduidig uitgeklaard. Dat creëert duidelijkheid voor de sector, de waterbeheerders en de recreanten. Ook afspraken rond afval en gedragsregels kunnen in het nieuwe afsprakenkader opgenomen worden. Voorbeelden zijn de bestaande convenanten voor afvaarten op de Dijle en de Kleine Nete.

Engagement

Het Bekkensecretariaat Maasbekken neemt het initiatief voor een overleg met de betrokken actoren, waaronder de gemeente Pelt, de VMM, de kano- en kajaksector, Natuurpunt, Sport Vlaanderen en waterschap De Dommel. Het doel is om te komen tot een omvattend en breed gedragen convenant, naar analogie met vergelijkbare convenanten die voor andere waterlopen in Vlaanderen werden opgemaakt. Het convenant zal duidelijke en controleerbare afspraken bevatten die recreatieve afvaarten op de Dommel mogelijk maken, rekening houdend met de ecologische doelstellingen. Het convenant moet ook de veiligheid verhogen en de verschillende verantwoordelijkheden duidelijk maken.