home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Actie 40: een ruimtelijke visie op de Dommel in Pelt opstellen en implementeren

Thema 4: Waterbeleving

De VMM en de gemeente Pelt werken momenteel een ruimtelijke visie uit voor de Dommel tussen de Herenterdijk en het kanaal Bocholt-Herentals. In dat stedelijke gebied gaat bijzondere aandacht naar het opwaarderen van de Dommel als groen- blauwe ecologische verbinding, de waterbergende capaciteit van de vallei, het potentieel voor verkoeling, de belevingswaarde van de Dommel en mogelijke verbindingsroutes voor voetgangers en fietsers.

Binnen deze ruimtelijke visie werden de onderstaande actiegebieden geselecteerd:

  • deelgebied Wachtbekken Dommel
  • deelgebied WICO-campus
  • deelgebied Vondersbroek
  • deelgebied Kerkplein
  • deelgebied stroomafwaarts van de Leopoldlaan • deelgebied ‘twee kasteeltjes’
  • deelgebied Dommelhof

Voor elk van die deelgebieden worden ruimtelijke schetsen en een bijbehorend actieplan uitgewerkt, in overleg met de betrokken actoren.

Engagement

De gemeente Pelt en de VMM engageren zich om de ruimtelijke visie als leidraad te gebruiken bij (toekomstige) aanvragen voor omgevingsvergunningen, bij hun adviesverlening omtrent de watertoets en bij de beoordeling van te koop aangeboden patrimonium. Een eerste stap is de selectie van de deelgebieden, de prioritering en de verdeling van de beschikbare middelen. Vervolgens zullen de partners, elk binnen hun taken en bevoegdheden, de ruimtelijke schetsen en bijbehorende actieplannen verder uitwerken in functie van de realisatie op het terrein. Daar horen onder meer specifieke ontwerpopdrachten bij.

Deel op facebook
Deel op twitter