Actie 35: vismigratieknelpunten wegwerken en de structuurkwaliteit verbeteren op de Dommel cat. 1

Thema 3: Waterkwaliteit

De Dommel is aangeduid als een prioritaire waterloop voor vismigratie. Door bestaande migratieknelpunten op te lossen kunnen vissen zich weer verplaatsen tussen verschillende gebieden die ze nodig hebben om te overleven: voedselgebieden, voortplantingszones, overwinteringsgebieden ... Bij het wegwerken van de knelpunten worden ook andere kansen benut, bijvoorbeeld om stromende beekhabitats te herstellen en om meer inspanningen te doen voor waterbeleving en hoogwaterbeheer.

6 vismigratieknelpunten

Deze actie gaat concreet over het ‘vispasseerbaar’ maken van zes vismigratieknelpunten op de Dommel: de duiker onder het kanaal Bocholt-Herentals, de Slagmolen, de Bemvaartse molen, de Wedelse molen, de Kleinmolen en de vaste stuw in Hoksent.

  • Voor de knelpunten ter hoogte van de Slagmolen, de Wedelse molen en de Kleinmolen stelde de VMM al een studiebureau aan. Het oplossen van het vismigratieknelpunt aan de Slagmolen wordt gecombineerd met het realiseren van een hoogwaterbypass (zie actie 20 – Aanpassen van opstuwende constructies). De knelpunten aan de Wedelse molen en de Kleinmolen kunnen mogelijk samen worden opgelost via de Molenloper. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om de beekhabitat en de structuurkwaliteit te verbeteren.
  • Het oplossen van het knelpunt ter hoogte van Hoksent zal deel uitmaken van de ruimere actie ‘Rivier- en valleiherstel van de Dommel en de Bolissenbeek’ (actie 3). De stuw wordt hier afgebroken en het verval zal worden opgevangen in de meanders.
  • Mogelijke verbeteringen van de vismigratie ter hoogte van de Bemvaartse molen, via de Oude Dommel, worden gecombineerd bekeken met andere, eerder vooropgestelde maatregelen voor het wachtbekken, zoals een hoger vulpeil en meer aandacht voor waterbeleving. De projectpartners onderzoeken ook de mogelijkheden om de structuurkwaliteit en de beekhabitat binnen het wachtbekken te verbeteren (actie 17)
  • Aan de duiker onder het kanaal Bocholt- Herentals is er alleen een probleem bij lage debieten. In overleg met De Vlaamse Waterweg nv zal onderzocht worden hoe dit knelpunt kan worden opgelost.

Engagement

De VMM engageert zich om voor elk van de hierboven vermelde knelpunten een voorkeursoplossing uit te werken, in overleg met de betrokken partijen, en om die oplossing vervolgens te realiseren op het terrein. Voor het knelpunt aan het kanaal Bocholt-Herentals zal De Vlaamse Waterweg nv gericht mee naar oplossingen zoeken om de vrije vismigratie in de Dommel te bevorderen.