home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Actie 29: structureel samenwerken rond drie MAP-meetpunten, in functie van een goede waterkwaliteit

Thema 3: Waterkwaliteit

De nutriëntenbalans in de Dommel is nog altijd niet in orde. In de bovenloop is vooral stikstof een probleem. Die stikstof is grotendeels afkomstig uit de landbouw. De stikstofdruk vanuit de landbouw moet gereduceerd worden om de milieukwaliteitsdoelen en de doelen van het Vlaamse mestbeleid te halen. Een LEADER- project voor plattelandsontwikkeling wil hierop inspelen.

De doelstelling van dat project is het aanpakken van ‘nitraatrijke meetpunten met een historisch karakter’, oftewel meetpunten van het Mestactieplan (MAP) die al vele jaren systematisch hoge nitraatconcentraties laten optekenen. Concreet wil het project MAP- meetpunten in het afstroomgebied van de Dommel aanpakken via een participatieve samenwerking met de landbouwers die in de buurt actief zijn. Op twee of drie plaatsen worden samenwerkingsverbanden opgericht om tot structurele ingrepen te komen die de waterkwaliteit zullen verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om het aanleggen van oeverzones, het gebruik van rietfilters, een bioreactor in perceelsgrachten ... In dat laatste geval wordt een koolstofrijk substraat, zoals houtsnippers, in de gracht aangebracht. Dat dient als filter waarbinnen bacteriën nitraten kunnen afbreken.

De actie focust op MAP-meetpunten die de normen voor stikstof overschrijden en die weinig vooruitgang vertonen, ook na jarenlange sensibilisering en een aangepaste bemesting. De betrokken MAP-meetpunten bevinden zich op de Dommel, de Hoevewijerloop en de Kleinbeek. Het gaat om de MAP-meetpunten 94600, 99580 en 99700. Hoewel de landbouwers in die gebieden correct bemesten, blijft de kwaliteit
van het grondwater ondermaats. Het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) wil samen met de landbouwers de waterkwaliteit verbeteren door stikstof en andere voedingsstoffen af te vangen via end-of-pipe-technieken. De landbouwers moeten intussen de wetgeving blijven volgen en de correcte bemestingsnormen blijven hanteren.

Engagement

PVL Bocholt, Boerennatuur Vlaanderen en de Pibo Campus engageren zich om aan dit LEADER-project mee te werken gedurende de volledige looptijd (1 december 2020 tot 30 november 2022).