home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Actie 19: de Eindergatloop en de Einderloop openleggen en twee bergings- en infiltratiebekkens aanleggen

Thema 2: Wateroverlast

Actie 19 is complementair aan actie 18 en wil meer ruimte voor water creëren langs de Einderloop en de Eindergatloop. De actie omvat het openleggen van beide waterlopen en het aanleggen van twee bergings- en infiltratiebekkens: eentje op de Eindergatloop stroomafwaarts van de Fabrieksstraat en een tweede waar de Eindergatloop samenvloeit met de Einderloop. De bekkens zijn bedoeld om afvoerpieken op de Eindergatloop (en uitzonderlijk op de Einderloop) beter te kunnen opvangen.

Het hele project omvat ook:

  • de uitvoering en integratie van de wettelijk voorziene kwalitatieve ruimtelijke bufferzone tussen het industriegebied en de woonzone;
  • een verantwoord waterbeheer van de Eindergatloop;
  • een optimale afstemming van de industriële functies op de water- en natuurfunctie van de Eindergatloop (Green-Blue Deal met de industrie);
  • het stroomopwaarts vasthouden van het water van de Eindergatloop en de Einderloop, in het kader van natuur- en grondwaterdoelen;
  • een uitgebalanceerde afkoppeling van het regenwater;
  •  een beperking van de overstortdebieten van het
    rioleringsstelsel.

Engagement

De stad Lommel, de provincie Limburg, het bedrijf Nyrstar en de investeerder van de aanpalende industriegrond (ter hoogte van de Fabrieksstraat) engageren zich om de Eindergatloop opnieuw open te leggen en een bergings- en infiltratiebekken aan te leggen. De stad Lommel en de provincie Limburg engageren zich bijkomend om een bufferbekken aan te leggen bij de samenvloeiing van de Eindergatloop en de Einderloop. De aanleg hangt samen met een Aquafin-project dat inzet op de afkoppeling van regenwater bij de Ringlaan / N71 (zie ook actie 26).

Deel op facebook
Deel op twitter