home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Actie 16: een onderzoek naar maatregelen op de Dommel en de zijwaterlopen om het overstromingsrisico in het centrum van Neerpelt te verminderen

Thema 2: Wateroverlast

Het bestaande wachtbekken van de Dommel heeft de voorbije decennia meermaals zijn volledige buffercapaciteit bereikt of zelfs overschreden (februari en december 2002, juli 2021). Door de klimaatverandering nemen de overstromingsrisico’s in het centrum van Neerpelt nog toe. Om die risico’s op kritieke locaties te verminderen kunnen er heel wat maatregelen genomen worden. Bijvoorbeeld om regenwater zoveel mogelijk vast te houden en te laten infiltreren waar het valt, of om het vertraagd af te voeren. Andere mogelijkheden zijn het individueel beschermen van woningen, het vergroten van de (gecontroleerde) buffercapaciteit in de vallei en het aanpassen of verwijderen van specifieke opstuwende constructies in het Dommeltraject tussen de spoorweg en de Haagdoorndijk. Aan de hand van modelberekeningen is het mogelijk een beter zicht te krijgen op de voorgestelde maatregelen.

Modelscenario’s

Dit onderzoek gebruikt modelscenario’s om door te rekenen welk effect een bepaalde ingreep aan een waterloop heeft op (de vermindering van) de overstromingsrisico’s in het centrum van Neerpelt. De belangrijkste focuspunten zijn:

  • het vergroten van de stroomopwaartse buffercapa- citeit op de Dommel en de zijwaterlopen;
  • het aanpassen van enkele vernauwingen op de Dommel in het centrum van Neerpelt;
  • het verminderen van de hoeveelheid water die bij hevige neerslag via het rioolstelsel naar de Dommel vloeit.

Engagement

De VMM maakte in 2020 gebruik van modelberekeningen om een analyse uit te voeren van de mogelijke maatregelen op de Dommel cat. 1. De analyse leverde enkele specifieke maatregelen op, die de VMM de komende jaren verder zal voorbereiden (zie acties 17 en 20).

De provincie Limburg engageert zich om verder te onderzoeken waar er nog water gebufferd kan worden op waterlopen van de tweede cate- gorie. Het gaat onder meer over de Holvenloop, Eindergatloop, de Bolissenbeek en de bovenloop van de Dommel. Waar mogelijk wordt de buffe- ring gecombineerd met hergebruik en infiltratie.

Op de Holvenloop kan mogelijk nog water gebufferd worden ter hoogte van enkele dwarswegen, zoals de Astridlaan, de Loksvaartdijk, de Steenvaartdijk en de Neuserdijk. Daarvoor is een modelleringsstudie nodig. De gemeente Pelt engageert zich om intern de nodige voorbereidende onderzoeken te doen voor die studie.

Deel op facebook
Deel op twitter