Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Actie 7: stoepen ontharden en vervangen door wadi’s in de gemeente Pelt

Thema 1: Watertekort

Veel woonwijken in Pelt bestaan uit wegen met verharde stoepen ernaast. Die stoepen zijn vaak al enkele decennia oud en in minder goede staat. Nieuwe uitdagingen op het vlak van mobiliteit, woonkwaliteit en waterbeheer vragen om een andere inrichting.

Door bestaande stoepen te ontharden en door infiltrerende bermen (wadi’s) te vervangen, kunnen we heel wat win-wins realiseren. Zo kunnen we regenwater dat afstroomt van verharde oppervlaktes, afkoppelen van bestaande (gemengde) rioleringsstelsels en ter plaatse in wadi’s laten infiltreren. Dat verlaagt de kans op lokale wateroverlast bij intense buien. Het vermindert ook de overstortwerking vanuit het rioleringsstelsel, beperkt de afvoer naar een ontvangende waterloop en zorgt ervoor dat het grondwater wordt aangevuld.

De gemeente Pelt focust voor die aanpak op stoepen in woonwijken buiten de centra. Bij de herinrichting worden mobiliteit, verkeersveiligheid, groenvoorzieningen en waterbeheer in de wijk geïntegreerd aangepakt. Alleen waar het nodig is voor de verkeersveiligheid, komt er nog een verharde stoep. Op andere plaatsen krijgen groene zones en infiltratie voorrang. Simultaan met de ontharding wil de gemeente Pelt ook haar inwoners stimuleren om regenwater- en infiltratieputten op hun privéterreinen te laten aanleggen. Dat kan bijvoorbeeld via groepsaankopen.

Engagement

De gemeente Pelt engageert zich om (stoepen in) woonwijken buiten het centrum gefaseerd te ontharden. Die ontharding wordt samengebracht met maatregelen voor afkoppeling en infiltratie. De maatregelen kaderen in verschillende herinrichtingstrajecten voor woonwijken. De gemeente voorziet ook in informatie- en participatietrajecten voor de geselecteerde woonwijken.

Deel op facebook
Deel op twitter