Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Actie 4: waterschaarste en verdroging tegengaan door water vast te houden in natuurgebieden

Thema 1: Watertekort

Complementair aan het rivierherstel willen Natuurpunt en Natuur en Bos het water zo lang mogelijk ophouden op hun eigen terreinen. Zo kan het lokaal infiltreren en de grondwatervoorraden aanvullen. De eco-hydrologische studie van de Dommel (zie actie 3) toont aan dat beide partners de grachten met de meeste impact op hun gronden kunnen dempen of minder diep kunnen maken zonder overlast voor derden. Daarbij worden ook natte gebieden en veengebieden in de mate van het mogelijke hersteld, zodat het hele ecosysteem er beter van wordt. Bij de concrete uitwerking van de maatregelen wordt vernattingsschade op omliggende percelen zoveel mogelijk vermeden.

Samengevat zullen Natuurpunt en Natuur en Bos de volgende maatregelen nemen:

  • percelen en grachten optimaal inrichten en beheren in de natuurlijke overstromingsgebieden; • de afwatering beperken door drainerende sloten te dempen, onder meer in het Plat en stroomopwaarts van de Wedelse Molen, tussen Dommel en Molenloper;
  • infiltratiepoelen aanleggen;
  • vochtige graslanden en elzenbroeken herstellen;
  • een studie uitvoeren naar de ecologische impact van het vasthouden van water in de beheerde gebieden.

Engagement

Natuurpunt Pelt en Natuur en Bos engageren zich om de gekozen maatregelen op hun terreinen uit te voeren, in samenwerking met (en afgestemd op) de beekherstelmaatregelen van de waterbeheerders.

Deel op facebook
Deel op twitter