Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Actie 39: een campagne rond drijfvuil opzetten, met afvalvangers en gerichte communicatie

Thema 3: Waterkwaliteit

Acht miljard kilo plastic wordt jaarlijks via rivieren naar de zee afgevoerd. Plasticvervuiling blijft een hardnekkig milieuprobleem met verregaande gevolgen voor fauna en flora, het leefmilieu, de volksgezondheid en het landschap. Het vraagt dan ook om een duurzame en grensoverschrijdende aanpak.

  • Om afval in het milieu te voorkomen kunnen we inzetten op vijf pijlers:
  • infrastructuur: gerichte plaatsing van vuilnisbakken en andere recipiënten;
  • omgeving, bijvoorbeeld: zwerfvuil opruimen, vuilnisbakken leegmaken ...;
  • communicatie, bijvoorbeeld: via infoborden, social media, gemeentelijk infoblad ...;
  • participatie, bijvoorbeeld: gezamenlijke opruimacties, scholen bij de acties betrekken, horeca-uitbaters en verhuurders van kano’s en kajaks bij de acties betrekken ...;
  • handhaving: via gecoördineerde controles door de gemeente, de lokale politie, de VMM ...

Vuilkeerschermen

In het kader van het Interreg-project LIVES (https:// litterfreeriversandstreams.eu/nl/) heeft de VMM op strategische plaatsen vuilkeerschermen geplaatst in de waterlopen in het Maasbekken. Het gaat om lichtgewicht pvc-linten die deels in en deels boven het water hangen. De schermen verzamelen drijfvuil op locaties waar het makkelijk uit de waterloop kan worden gehaald.

In het stroomgebied van de Dommel hangt er momenteel één vuilvanger, ter hoogte van de RWZI van Overpelt. Daar worden voornamelijk blikjes, plastic en groenafval gevangen. In de toekomst kunnen er in het gebied nog meer afvalvangers bijkomen. De gemeente Pelt zal instaan voor de periodieke verwijdering van het vuil aan het vuilkeerscherm.

Tegelijk zal de gemeente mee communiceren en sensibiliseren omtrent zwerfvuil.
Maximaal voorkomen dat zwerfvuil in de waterloop belandt, blijft dé hoofddoelstelling in een duurzame aanpak van deze problematiek. Daarnaast zal de VMM in samenwerking met de lokale actoren het initiatief nemen om de actie verder uit te rollen. Er komt onder meer specifiek campagnemateriaal om de bewustwording rond afval te vergroten en om in te spelen op gedragsveranderingen. De focus van de campagne zal op de waterlopen liggen.

Engagement

De VMM gaat haar expertise in drijfvuil verder ontwikkelen. Samen met de lokale partners gaan we ons inzetten voor een duurzame aanpak van het zwerfvuilprobleem in waterlopen. In dat kader rollen we ook een campagne uit rond de Dommel. De gemeente Pelt zal instaan voor het ledigen en monitoren van de afvalvanger. Ze zorgt ook voor bijkomende communicatie en sensibilisering van burgers in verband met de zwerfvuilproblematiek.