Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Actie 36: voorbereid zijn op milieu- incidenten en er gepast op reageren

Thema 3: Waterkwaliteit

Calamiteiten in waterlopen hebben vaak te maken met incidentele lozingen: een breuk in een ondergrondse stookolietank of een aanvoerleiding, afstroming van sterk vervuild regenwater, een mestlozing, afstromend bluswater ... Overheden en waterbeheerders moeten op dergelijke voorvallen voorbereid zijn en er adequaat op kunnen reageren. Het is daarbij belangrijk dat de verschillende actoren, zoals waterbeheerders, gemeenten en rioolbeheerders, onmiddellijk verwittigd worden en hun expertise met elkaar delen. Zo kunnen ze de gevolgen van een waterverontreiniging tot een minimum beperken en vergroot de kans om de bron van de vervuiling te achterhalen.

Het opsporen van de verontreinigingsbron bij een milieu-incident is vaak niet eenvoudig, bijvoorbeeld door een onvolledig beeld van de riolering. Ook hierbij moeten meerdere actoren betrokken worden, zoals de gemeentelijke technische diensten, de milieudiensten, de politie, de brandweer, de rioolbeheerder, Aquafin, de VMM ... Zodra de bron van de verontreiniging gekend is, kunnen de gevolgen ervan beperkt of hersteld worden. Nadien volgt de eigenlijke sanering. Als alles achter de rug is, moet de toestand nog een tijdje worden opgevolgd en moet er ook nazorg voorzien worden.

Hulplijnen

Snel optreden bij een verontreiniging is cruciaal om de gevolgen voor het milieu te beperken en om de bron te kunnen achterhalen. Bij een accidentele lozing is een snelle melding vandaag al verplicht. Lokale besturen beschikken echter niet altijd over de nodige apparatuur om staalnames te kunnen doen. Om de aard van een verontreiniging snel te kunnen bepalen en de bron te kunnen opsporen, is het belangrijk dat alle betrokken diensten over vlot bereikbare ‘hulplijnen’ beschikken, zoals contactgegevens en permanentienummers. Zo kunnen ze ook buiten de reguliere werkuren snel de juiste diensten bereiken. Ook met betrekking tot bluswater kunnen de juiste afspraken helpen om verontreiniging van waterlopen te vermijden.

Voor het stroomgebied van de Dommel werken alle betrokkenen aan een adequate aanpak van calamiteiten en milieu-incidenten op de waterlopen en in de waterzuiveringsinfrastructuur. Concreet moeten calamiteiten maximaal voorkomen worden. Loopt er toch iets mis, dan ligt de focus op een snelle melding en behandeling en op een goede nazorg.

Engagement

De VMM neemt het initiatief om met de betrokken lokale actoren in gesprek te gaan over een performanter optreden bij milieu-incidenten. Alle lokale besturen, watering De Dommelvallei, de provincie Limburg, Fluvius, Aquafin en de VMM engageren zich om de bestaande procedures en afspraken te evalueren en te verbeteren, zodat een snellere, meer adequate behandeling van een plotse verontreiniging op een waterloop gegarandeerd is.