Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Actie 33: de milieuvergunning evalueren van bedrijven die lozen in de Eindergatloop

Thema 3: Waterkwaliteit

Industriële lozingen via de Eindergatloop tasten de fysische en biologische kwaliteit van de benedenloop van de Dommel aan. Vooral de zoutgehaltes (chloriden, sulfaten) en bijgevolg de geleidbaarheid van het water hebben gevolgen voor soorten die
in de waterloop leven en staan het behalen van de Europese milieudoelen in de weg. Dat werd vastgesteld tijdens waarnemingen en bevestigd door verklarende ecologische modellen. Ook andere geloosde stoffen dragen bij aan een verminderde waterkwaliteit.

De klimaatverandering, met meer droogteperiodes en waterschaarste, doet de problematiek van geloosde stoffen en geleidbaarheid nog toenemen. De lagere debieten leiden immers tot hogere stofconcentraties in de waterlopen. Daarom is het nodig om de lozingsvoorwaarden voor zouten via het afvalwater te evalueren en eventueel bij te sturen, om de lozingen af te stemmen op de draagkracht van het ecosysteem.

Binnen het Dommelgebied is het bedrijf Nyrstar de grootste industriële lozer van zouten. Nyrstar heeft de afgelopen jaren al grote inspanningen geleverd om zijn milieudruk te verkleinen, maar een verbetertraject voor (onder meer) zouten blijft aan de orde. Begin 2021 werden de lozingsvoorwaarden van het bedrijf herzien en aangescherpt. Een nieuwe evaluatie zal de komende jaren gebeuren op basis van de ecologische waterkwaliteit.

Engagement

De VMM engageert zich om de lozingsvoorwaarden van bedrijven in Lommel en Pelt te evalueren volgens de termijnen van de omgevingsvergunning en in functie van de waterkwaliteitsdoelen. Vastgestelde inbreuken worden altijd doorgegeven aan de bevoegde handhavende diensten.

Deel op facebook
Deel op twitter