Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Actie 27: de werking van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) verbeteren in het afstroomgebied van de Dommel

Thema 3: Waterkwaliteit

Het Dommelwater bevat te veel stikstof en fosfor. Drukanalyses wijzen uit dat ongeveer 70 procent van de fosforemissies afkomstig is van de vier RWZI’s in het afstroomgebied: die van Lommel, Overpelt, Peer en Hechtel-Eksel. Gerichte ingrepen of bijsturingen aan de installaties kunnen de fosforgehaltes sterk verlagen. De RWZI’s zijn ook verouderd en worden stilaan te klein. Een renovatie dringt zich dus op.

De grootste RWZI, die van Lommel, wordt op termijn uitgebreid en meteen ook verbeterd. De RWZI van Hechtel-Eksel wordt momenteel al uitgebreid en gerenoveerd. Doordat de verwerkingscapaciteit groter wordt, zal het overstort aan de RWZI minder vaak in werking moeten treden. Het capaciteitsprobleem aan de RWZI van Overpelt wordt momenteel bestudeerd door Aquafin.

Beter voor de natuur

Ingrepen aan de RWZI van Peer zijn in de eerste plaats ecologisch relevant. Dat blijkt uit onderzoek binnen het Europese Interreg-project IMPAKT. Ter hoogte van de RWZI van Peer is er immers een grote overstortwerking. Een bijkomend pompstation zou de situatie hier kunnen verbeteren, net als een beveiliging van het overstort met een bergbezinkingsbekken. De wetenschappelijke modellen tonen alvast aan dat die ingrepen een positief effect zouden hebben op de waterkwaliteit tot in het centrum van Pelt. Op termijn kan de RWZI van Peer ook een vergaande zuivering van fosfor doorvoeren.

Deelacties

De vernieuwing van de vier RWZI’s omvat de volgende concrete deelacties:

  • het uitbreiden en renoveren van de RWZI van Eksel;
  • het uitbreiden van de RWZI van Lommel, met een vergaande nutriëntenverwijdering;
  • het verbeteren van de saneringsinfrastructuur in en rond de RWZI van Peer, met een pompstation aan de Dijkerstraat, een bergbezinkingsbekken en eventueel een vergaande zuivering;
  • het onderzoeken van een mogelijke verdere optimalisatie van de RWZI van Overpelt.

Engagement

Aquafin engageert zich om de bovengemeentelijke riolerings- en zuiveringsinfrastructuur verder uit te bouwen en vooral te optimaliseren. De VMM geeft het investeringsprogramma mee vorm. De renovatie van de RWZI in Hechtel-Eksel loopt al. Het is de bedoeling om de werken aan andere RWZI’s gefaseerd via het investeringsprogramma goed te keuren. De concrete uitvoering zal eerder op langere termijn gebeuren, omdat er eerst een uitgebreide voorafgaande studie moet gebeuren en een ontwerp moet worden opgemaakt.