Actie 25: gemeentelijke saneringsinfrastructuur uitbouwen en optimaliseren

Thema 3: Waterkwaliteit

Het water van de Dommel bevat te veel voedingsstoffen zoals stikstof en fosfor. In de bovenlopen is vooral stikstof een probleem, in de benedenloop eerder fosfor. Door de saneringsinfrastructuur te optimaliseren kunnen de concentraties van beide stoffen zeker nog teruggedrongen worden.

Een belangrijk probleem bij oudere stelsels is dat het afvalwater gemengd wordt met regenwater door de oude aanpak met het gemengde stelsel, of met oppervlaktewater waar ingebuisde grachten een onderdeel werden van het rioleringsstelsel voor afvalwater. Ook insijpelend grondwater kan door de slechte staat van de buizen bijdragen tot de problematiek. Een heel belangrijke ingreep is dan ook het afkoppelen van dat ‘parasitaire’ water dat niet thuishoort in het rioleringsstelsel naar de zuivering. Daardoor zullen de afvalwaterriolen minder snel overstorten naar de waterlopen en komt er minder afvalwater met stikstof en fosfor in de Dommel terecht. Het is ook positief voor de zuurstofhuishouding van het water, want heel wat aanwezige diersoorten – zoals beschermde vissoorten – zijn afhankelijk van hoge zuurstofconcentraties. De Dommel en haar zijlopen zijn al langer aangeduid als ecologisch kwetsbaar voor overstorten. Met het Interreg-project IMPAKT bestudeerden de VMM, Aquafin en Fluvius de frequentst werkende overstorten in het gebied en bijbehorende relevante ingrepen om de effecten van die overstortwerking te minderen. Met die kennis werden acties voor het riviercontract geformuleerd.

Een bijkomend probleem van regenwater in de afvalwaterriolen is dat het afvalwater verdund wordt. Daardoor kan de bacteriële omzetting van afvalwater in zuiveringsstations minder goed werken. Door het regenwater af te koppelen zorgen we ervoor dat de zuiveringsstations alleen afvalwater moeten verwerken, waardoor de zuivering performanter wordt.

Het rioleringsstelsel in het Dommelgebied moet tot slot ook uitgebreid worden. Zo worden ook de laatste lozingspunten van huishoudelijk afvalwater in het gebied gesaneerd. Dat is een belangrijke stap voor de waterkwaliteitsdoelen en voor de lokale hygiëne.

Concrete acties in Pelt

In de gemeente Pelt staan verschillende projecten op stapel die inzetten op een gescheiden rioleringsstelsel met afkoppeling van regenwater. Voldoende aandacht gaat ook naar het aansluiten van de laatste lozingspunten van huishoudelijk afvalwater in het gebied.

De Peltse rioleringsprojecten omvatten meerdere deelacties:

 • een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen en het regenwater afkoppelen op het industrieterrein NOLIM-Park (zie ook actie 8);
 • een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen en het regenwater afkoppelen in het centrum van Overpelt en Neerpelt;
 • gescheiden rioleringsstelsels aanleggen, het regenwater afkoppelen en sterk inzetten op infiltratie in verschillende woonwijken buiten de dorpscentra (zie ook actie 7);
 • een gescheiden rioleringsstelsel gefaseerd aanleggen in Herent Kerk en de Dijkstraat, zodat de werking van de overstorten vermindert;
 • het rioleringsstelsel verder uitbouwen in de Tussenstraat, de Weidenstraat, Broeseinderdijk, Lommelsakker, Grote Heide, de Roggestraat en de Lentestraat;
 • alle achterin gelegen panden aansluiten op de bestaande rioleringsstelsels tegen 2027;
 • IBA’s (installaties voor de Individuele Behandeling van Afvalwater) plaatsen bij woningen die te ver van een rioleringsstelsel liggen; tegen 2027 moeten er in Pelt volgens het rioleringsplan nog drie IBA’s geplaatst worden.

Concrete acties in Peer

Ook in Peer zetten we verder in op een gescheiden rioleringsstelsel met afkoppeling van regenwater. Zo zijn er afkoppelingswerken gepland langs de Noordweg, het industrieterrein Bokt, Roshagen, Op de Kippen en de Dijkerstraat. Die moeten de overstortwerking naar de Peerderloop en de Dommel verminderen. Waterkwaliteitsmodellen hebben aangetoond dat die ingrepen de zuurstofhuishouding zullen verbeteren tot in het centrum van Pelt. De afkoppeling in het centrum van Peer gaat meteen ook gepaard met een vergroening.

Het rioleringsstelsel in Peer wordt niet alleen geoptimaliseerd maar ook uitgebreid. Zo worden lozingspunten van huishoudelijk afvalwater verder weggewerkt in het stroomgebied.

De rioleringsprojecten in Peer omvatten meerdere deelacties:

 • het afvalwater van Kringwinkel Esmeralda en het Dommelhuis op de riolering aansluiten;
 • het regenwater afkoppelen van het rioleringsstelsel in het centrum van Peer, onder meer in de Bomerstraat, de Zuidervest en de Kloosterstraat;
 • de overstortwerking van de Peerderloop verminderen door op verschillende locaties het regenwater af te koppelen (industrieterrein Bokt, de Noordweg, de Roshaagstraat en Op de Kippen);
 • het regenwater afkoppelen en de overstortwerking verminderen ter hoogte van de Dijkerstraat;
 • de overstortwerking in de bovenloop van de Dommel verminderen door afkoppelingsprojecten in Wauberg;
 • onderzoeken of de overstortwerking in de
  bovenloop van de Dommel verder verminderd kan worden door afkoppelingsprojecten in onder meer Bovenlinde, de Grotstraat en de Steenweg op Linde; het dorp Linde is al afgekoppeld;
 • huishoudelijk afvalwater op de riolering aansluiten in de Meeuwerbaan;
 • een studie opstarten naar een bijkomende aansluiting van huishoudelijk afvalwater op de riolering, vooral stroomopwaarts van het centrum van Peer;
 • achterin gelegen panden aansluiten op de bestaande riolering;
 • IBA’s plaatsen bij woningen die te ver van een rioleringsstelsel liggen; tegen 2027 moeten er in Peer volgens het rioleringsplan nog zestien IBA’s geplaatst worden.

Engagement

Voor Pelt

De gemeentelijke rioleringsstelsels hebben een belangrijke invloed op het watersysteem van de Dommel en haar zijlopen. De gemeente Pelt en Fluvius engageren zich om die stelsels verder uit te bouwen en de bestaande infrastructuur te optimaliseren volgens de voorziene timing (zie hierboven).

Voor Peer

De stad Peer en Fluvius engageren zich om
de gemeentelijke rioleringsstelsels verder uit
te bouwen en de bestaande infrastructuur te optimaliseren. Concrete acties worden nog verder uitgewerkt. Voor sommige deelacties, zoals de afkoppeling van regenwater in Wauberg en de aansluiting van de Meeuwerbaan op het rioleringsstelsel, is eerst nog verder onderzoek nodig. Die dossiers worden op een later tijdstip opgemaakt voor uitvoering.