Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Actie 24: een campagne uitwerken rond de individuele bescherming van gebouwen tegen wateroverlast

Thema 2: Wateroverlast

Hoeveel dijken we ook bouwen, geen enkele constructie biedt 100 procent bescherming tegen wateroverlast als de hemelsluizen urenlang openstaan. Kleine, individuele maatregelen, zoals waterdichte deuren en ramen, kunnen soms efficiënter zijn dan grote ingrepen. Een zekere mate van individuele bescherming maakt dan ook deel uit van het principe van de meerlaagse waterveiligheid (zie inleiding thema Wateroverlast), die uitgaat van een gedeelde verantwoordelijkheid.

Advies op maat

Particuliere beschermingsmaatregelen voor woningen zijn in Vlaanderen nog niet echt gangbaar. Toch zijn er al heel wat burgers die uit noodzaak zelf maatregelen getroffen hebben. Tussen 2015 en 2020 bezocht de VMM in het kader van enkele campagnes ongeveer 400 woningen. De inwoners kregen advies op maat over mogelijke beschermingsmaatregelen tegen wateroverlast. Inmiddels heeft de helft van alle ondervraagden minstens een deel van de maatregelen op eigen kosten laten uitvoeren. Een woning zelf tegen wateroverlast beschermen kost gemiddeld ongeveer evenveel als het herstellen van de schade die één overstroming aanricht. Tijdens een preventiecampagne wordt er per gebouw een inventarisatie- en diagnosefiche opgesteld. De fiche brengt in kaart waar regenwater een woning kan binnendringen
en hoe de waterafvoer eruitziet. Vervolgens wordt een pakket aan gerichte maatregelen voorgesteld die de woning kunnen beschermen. De fiches geven een gedetailleerde beschrijving van elke potentiële maatregel: wat moet er precies gebeuren, hoe kan dat waterschade voorkomen, wat zijn de voor- en de nadelen, hoeveel zal het ongeveer kosten ... Als alle onderzoeken zijn afgerond, worden de betrokkenen opnieuw uitgenodigd voor een infoavond over de mogelijke oplossingen. Bewoners kunnen dan zelf beslissen om al dan niet naar een installateur te stappen om de werken te laten uitvoeren. Inspiratie kan je alvast vinden op www.vmm.be/water/ overstromingen/hoe-je-woning-beschermen.

Engagement

Als voldoende lokale besturen en inwoners erom vragen, engageert de VMM zich om in het stroomgebied van de Dommel een campagne op te starten over individuele bescherming tegen wateroverlast. Zo’n campagne wordt samen met de lokale besturen uitgevoerd. Inwoners van gebouwen met een reëel overstromingsrisico krijgen een uitnodiging om deel te nemen.