Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Actie 20: constructies en vernauwingen aanpassen die lokaal ongewenste opstuwing veroorzaken op de Dommel in het centrum van Neerpelt

Thema 2: Wateroverlast

Om de kans op overstromingen in het centrum van Neerpelt te verkleinen is het belangrijk om de afvoerdebieten te beperken. Dat kan door in het hele stroomgebied water af te koppelen van de riolering en het lokaal vast te houden in de bodem, door regenwater vertraagd af te voeren en door piekafvoeren te bufferen. De piekafvoeren die toch het centrum van Neerpelt bereiken, moeten daar vlot kunnen doorstromen.

In het centrum van Neerpelt, tussen de spoorweg en de Haagdoorndijk, bevinden zich enkele constructies en vernauwingen die bij hoge afvoerdebieten ongewenste opstuwing veroorzaken en daardoor lokaal het overstromingsrisico verhogen. De VMM analyseerde in 2020 de mogelijke maatregelen ter hoogte van die kritische locaties en stelt de volgende ingrepen voor:

  • een hoogwaterbypass met vispassage realiseren aan de molenstuw ter hoogte van de Slagmolen;
  • de doorvoersectie vergroten door oevers en bruggen aan te passen ter hoogte van de WiCo- campus in Neerpelt;
  • de brugsectie van de brug aan de Koning Albertlaan optimaliseren;
  • de doorvoersectie vergroten door de oevers aan te passen stroomafwaarts van de Pastorijstraat en de Koning Leopoldlaan.

De combinatie van deze maatregelen zal de hoogwaterpeilen op kritieke locaties in Neerpelt substantieel verlagen. De bestaande natuurlijke buffercapaciteit in het centrum van Neerpelt, bijvoorbeeld in het Vondersbroek, moet wel behouden blijven.

Engagement

De VMM zal het overleg met de betrokken partijen opstarten om te komen tot een ontwerpstudie en een bijbehorend uitvoeringsprogramma ter hoogte van de Slagmolen. Ook de nodige oeveraanpassingen worden verder voorbereid. Als beheerder van de Dommel cat. 1 zal de VMM ook de nodige hydraulische input leveren voor ontwerpstudies die door andere instanties worden geïnitieerd, bijvoorbeeld om bruggen aan te passen.