Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Actie 18: een actieplan opmaken voor de Eindergatloop ter hoogte van het industrieterrein Lommel Barrier en Overpelt Fabriek / NOLIM-Park

Thema 2: Wateroverlast

Wateroverlast is een terugkerend probleem ter hoogte van Lommel Barrier. Dat komt onder meer doordat de Eindergatloop er over een aanzienlijk traject is ingebuisd, waardoor er niet voldoende ruimte is om piekafvoeren te verwerken. De stad Lommel en de provincie Limburg spraken in 2019, 2020 en 2021 al met het bedrijf Nyrstar over het (deels) opnieuw openleggen van de waterloop, in samenwerking met een privé-investeerder die aan een nieuwe projectontwikkeling werkt. De gesprekken resulteerden in een totaalontwerp dat kadert binnen de omgevingsvergunningsaanvraag van de betrokken investeerder (inclusief bufferbekken, zie ook actie 19). Ook op andere locaties kunnen ingebuisde trajecten van de Eindergatloop best (deels) opnieuw worden opengelegd.

Inventarisatie en actieplan

Deze actie omvat een grondige inventarisatie, een landmeetkundige opmeting en (indien nodig) de opmaak van een lokale hydraulische studie van de inbuizing van de Eindergatloop. Op die manier kunnen we de knelpunten van de bestaande ingebuisde waterloop tussen het industrieterrein en het kanaal Bocholt-Herentals analyseren.

De belangrijkste doelen zijn:

  • de kwaliteit van de bestaande inbuizing van de Eindergatloop volledig en correct in beeld brengen en verdere ingrepen of investeringen plannen;
  • obstakels in de ingebuisde Eindergatloop maximaal verwijderen;
  • de Eindergatloop op een verantwoorde manier beheren;
  • de industriële functies optimaal afstemmen op de water- en natuurfunctie van de Eindergatloop (Green-Blue Deal met de industrie);
  • waterdebietpieken op de Eindergatloop beter opvangen;
  • het water van de Eindergatloop stroomopwaarts beter vasthouden, in het kader van de natuur en de grondwatertafel;
  • de afkoppeling van het regenwater beter afstemmen op de beperking van overstortdebieten in het rioleringsstelsel, en dit op een gemeentegrensoverschrijdende manier;
  • actie ondernemen om regenwater af te koppelen en te bufferen op het industrieterrein NOLIM- Park, zowel op het openbare domein als op de privé-industrieterreinen.

Engagement

De stad Lommel en de provincie Limburg engageren zich om opnieuw met Nyrstar en
de betrokken privé-investeerder in gesprek te gaan en een poging te doen om ook een volgend ingebuisd traject van de Eindergatloop (stroomafwaarts van de Fabrieksstraat) opnieuw open te leggen.

De stad Lommel, de gemeente Pelt en de provincie Limburg engageren zich om samen de noodzakelijke inventarisaties op te starten van de ingebuisde Eindergatloop op de terreinen van Nyrstar. Daarbij neemt elke partner zijn verantwoordelijkheid op zijn grondgebied of binnen zijn bevoegdheid als waterbeheerder. In eerste instantie moeten vooral de bestaande toestand op het terrein en de eventuele plannen hiervan in kaart gebracht worden, in overleg met Nyrstar. Afhankelijk van de resultaten kunnen vervolgens de nodige cameraonderzoeken en landmeetkundige opmetingen gebeuren om een goed technisch beeld te krijgen van de inbuizing van de Eindergatloop en de obstakels erin. Indien nodig wordt dit aangevuld met een lokale hydraulische studie.

De stad Lommel, de gemeente Pelt en de provincie Limburg engageren zich om na te gaan op welke manier de afvoercapaciteit van de Eindergatloop lokaal verbeterd kan worden. Dit gebeurt in overleg met de betrokken bedrijven en op basis van de inventarisatie en de analyse van de bestaande toestand. Deze actie houdt ook rekening met actie 8 (‘Het NOLIM-Park afkoppelen en omvormen tot een klimaatadaptief bedrijventerreinen’) en gebeurt in overleg met de betrokken partijen Fluvius en Aquafin.

Deel op facebook
Deel op twitter