Actie 15: bedrijven informeren en sensibiliseren

Thema 1: Watertekort

In het stroomgebied van de Dommel zijn diverse bedrijven gevestigd. Die bedrijven en hun terreinen creëren een grote verharde oppervlakte. Bovendien verbruiken ze op allerlei manieren water. Daarom is het belangrijk dat bedrijven beseffen dat ze op een duurzame en toekomstgerichte manier met water moeten omgaan, en dat ze goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden.

Er gebeurt vandaag al heel wat op het vlak van duurzaam waterbeheer. Communicatie en sensibilisering kunnen sterke hefbomen zijn om nog meer impact te realiseren. Daarbij moet de focus op win-winsituaties liggen: wat wint het klimaat bij een duurzaam waterbeheer, en wat zijn de voordelen voor het bedrijf? Voor bedrijven die graag stappen willen zetten, bestaan er heel wat mogelijkheden, methodieken en subsidiekanalen om hen te ondersteunen.

Industriële bedrijven en kmo’s

Lokale, provinciale en Vlaamse overheden kunnen een belangrijke rol spelen in het informeren van bedrijven omtrent duurzaam waterbeheer. Het Vlaamse netwerk van ondernemingen Voka is een geschikte en deskundige partner om informatie door te spelen van overheden naar bedrijven en om advies te bieden over de mogelijkheden. Omgekeerd kan Voka ook de overheden informeren over de noden van de bedrijven.

Land- en tuinbouwbedrijven

Het Departement Landbouw en Visserij sensibiliseert Vlaamse land- en tuinbouwers rond een duurzaam waterbeheer. De focus ligt zowel op kwantiteit als op kwaliteit: bedrijven kunnen enerzijds proberen om minder water te gebruiken en anderzijds mee de waterkwaliteit beschermen door voorzichtig om te springen met nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en afvalwater. Het departement spreekt land- en tuinbouwbedrijven aan via folders, voorlichtingsactiviteiten, demonstratieprojecten en zijn eigen website. Het subsidieert ook uiteenlopende demoprojecten, om nieuwe watertechnieken vlotter ingang te laten vinden.

Extra ondersteuning

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) biedt land- en tuinbouwers financiële ondersteuning bij investeringen in een duurzaam waterbeheer, zowel op het vlak van kwantiteit als kwaliteit. Enerzijds is er de reguliere VLIF-steun voor waterbassins (voor regenwateropvang), druppelbevloeiing, fytobakken, waterzuiveringsinstallaties en dergelijke meer. Anderzijds ondersteunt VLIF ook niet-productieve investeringen zoals stuwtjes, de omvorming van een gewone drainage naar een peilgestuurde drainage, wadi’s, wetlands en waterinfiltrerende erfverhardingen. Tot slot is er nog de VLIF-innovatiesteun. Meer info daarover vinden land- en tuinbouwers op https:// lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun-voor de-land- en-tuinbouw.

Naast financiële steun kunnen land- en tuinbouwers ook gratis advies over een duurzaam waterbeheer aanvragen bij het Departement Landbouw en Visserij via de subsidiemaatregel KRATOS. Dat advies wordt gegeven door een erkend adviesbureau en wordt gesubsidieerd met cofinanciering vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Het kan bijvoorbeeld gaan om een wateraudit voor een landbouwbedrijf met het oog op een duurzaam watergebruik, inclusief concrete adviezen over waterbesparingsmogelijkheden, het gebruik van alternatieve waterbronnen en waterhergebruik.

Engagement

Industriële bedrijven en kmo’s

Lokale, provinciale en Vlaamse (VMM) overheden engageren zich om een aanbod rond duurzaam waterbeheer te ontwikkelen voor bedrijven. Dat aanbod zullen ze kenbaar maken via de geëigende kanalen. Voka – KvK Limburg zal haar leden informeren en sensibiliseren rond duurzaam waterbeheer. Daarnaast zal Voka ook advies verlenen bij het organiseren van infosessies rond duurzaam waterbeheer, op vraag van de partners in het riviercontract.

Land- en tuinbouwbedrijven

Het Departement Landbouw en Visserij ondersteunt de afstemming tussen het water- en het landbouwbeleid. Het biedt land- en tuinbouwbedrijven een brede en lokale voorlichting aan in functie van een duurzaam waterbeheer. Het departement voorziet ook in financiële en kennisondersteuning voor land- en tuinbouwbedrijven die gerichte investeringen willen doen inzake waterkwantiteit en -kwaliteit. Ook Boerenbond zal een rol spelen in het informeren en sensibiliseren van landbouwers.