Actie 11: de verdrogende werking van de N74 in kaart brengen en evalueren

Thema 1: Watertekort

De N74 doorkruist het zuiden van Pelt en het noorden van Hechtel-Eksel. De weg ligt hier relatief diep in het landschap en heeft daardoor een drainerend effect op de omliggende natuur- en landbouwgebieden. Door de grondwaterpeilen en de afvoerdebieten naar de Holvenloop te monitoren, kunnen we een eerste inzicht verwerven in de hydrologische effecten van de N74. Zo kunnen we de verdrogende werking van de drainage in kaart brengen.

Momenteel weten we niet hoe ver de gevolgen van de drainage reiken en hoe ingrijpend ze zijn. Daarom zal ook het afgevoerde debiet geƫvalueerd worden, in functie van de mogelijkheden om bovenstrooms bij de Holvenloop water te bufferen. Vanuit die inzichten zullen de betrokken actoren naar een samenwerking zoeken om effectieve of milderende oplossingen mogelijk te maken. Ook nuttige toepassingen zoals buffering of infiltratie van het resterende afgevoerde debiet worden daarbij onderzocht.

Engagement

De gemeente Pelt engageert zich om partners te zoeken om een eerste inschatting van het probleem te maken en om die inschatting met cijfers en kaartmateriaal te duiden. De toekomstige partners zullen vervolgens samen naar subsidies, middelen en uitvoeringsmaatregelen zoeken. De exacte omvang van het studiegebied moet nog bekeken worden, maar ligt in grote lijnen ter hoogte van Lindel (Pelt) en zo verder naar Hechtel-Eksel.