Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Actie 10: hemelwater- en droogteplannen opmaken voor Pelt, Peer, Hechtel-Eksel en Lommel

Thema 1: Watertekort

Een hemelwater- en droogteplan is een beleidsdocument dat aangeeft hoe een stad of gemeente op lange termijn wil omgaan met het hemelwater op haar grondgebied. Het analyseert ook de belangrijkste knelpunten. In het kader van het hemelwater- en droogteplan werkt het lokale bestuur een integrale, ruimtelijke visie uit om de economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen van wateroverlast en droogte te beperken, en om het grondgebied weerbaarder te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Bij de opmaak van het plan volgt men de ‘Ladder van Lansink’, oftewel een cascadeprincipe om met hemelwater in bebouwd gebied om te gaan. De eerste keuze is altijd vermijden dat hemelwater afstroomt. Dat kan door het terrein waterdoorlatend te houden, door het te ontharden of door de drainage te verminderen. Op de tweede plaats staat opvang met hergebruik van hemelwater. Daarna volgt infiltratie van het afstromende of overlopende water.

De voorlaatste optie betreft buffering met een vertraagde afvoer, bij voorkeur naar het waterlopenstelsel. Een aansluiting van regenwater op een gemengde riolering wordt maximaal vermeden.

De volgende thema’s komen altijd aan bod bij de opmaak van een hemelwater- en droogteplan:

  • ruimte voor water: infiltratie, buffering en hemelwaterassen;
  • bronmaatregelen en ruimte voor water in de stad;
  • droogte en ruimte voor water in open gebied.

Engagement

Fluvius begeleidt de opmaak van hemelwater- en droogteplannen voor Pelt, Peer en Hechtel- Eksel. Lommel zal dat zelf in goede banen leiden. Een hemelwater- en droogteplan wordt opgesteld voor het volledige grondgebied van een stad of gemeente en houdt ook rekening met de buurgemeenten.

Fluvius legt vooral de nadruk op overleg metalle betrokken actoren in het watergebeuren: waterbeheerders, rioolbeheerders, sectoren, betrokken administraties ... Het doel is om samen een breed gedragen visie te vormen. Alle partijen krijgen de kans om hun toekomstige initiatieven toe te lichten en op elkaar af te stemmen. De gedeelde visie wordt vervolgens vertaald naar concrete acties die steden en gemeenten in hun meerjarenplanningen en andere beleidsdocu- menten kunnen opnemen. De betrokken steden en gemeenten hoeven de acties uit het hemelwa- terplan niet altijd zelf uit te voeren: dat mag ook gebeuren door andere partijen (waterbeheerders, provincie ...) of in een samenwerkingsverband.

Een hemelwater- en droogteplan is een dynamisch document dat evolueert door de tijd heen. Het watersysteem en de ruimtelijke invulling van het grondgebied van een stad of gemeente veranderen regelmatig. Daarom moeten ook de visie en acties uit het plan regelmatig opnieuw bekeken worden.