home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Wateroverlast of droogte. Wat kan de overheid doen?

104
1

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 104 bijdragen

Wateroverlast of droogte. Wat kan de overheid doen?

Zeldert en Hoevenderloop.
Kan de Zeldert terug volwaardig aanwezig zijn in het toekomstig stedelijk gebied van Pelt-centrum? Kan de Hoevenderloop meer ontkoppeld worden? Een haalbaarheidsstudie moet hier een start en sturing in geven.
Patrick S.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan de overheid doen?

Zien dat het water in de Waterbekken zuiver is
/
Input Dommelforum /.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan de overheid doen?

Verdiepen wachtbekken Pelt en aanleg "waterpark" achter zwembad Lago
Door het wachtbekken op de grens van Pelt te verdiepen en continu te bevloeien is er enerzijds meer buffer en dus minder kans op overstroming maar kan ook het grondwater beter aangevuld worden. Gelijkaardige actie voor het gebiedje tussen Neerpelt en zwembad Lago waar met extra bevloeide grachten nog eens bijkomend opvangcapaciteit kan gecreëerd worden. Dat idee is trouwens al gelanceerd bij het gemeentebestuur....
Marc V.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan de overheid doen?

Natuurlijke oevers.
Met op sommige plaatsen broekbossen en laat waar het kan de bever zijn gang maar gaan voor waterbuffering, water vertragen...
Input Dommelforum |.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan de overheid doen?

Organisatie samenaankoop
Om maatregelen bij burgers te stimuleren, organiseert de (lokale) overheid groepsaankopen voor hemelwaterputten, groendaken, waterdoorlatende materialen, etc. Dit verlaagt de financiële en administratieve drempel voor burgers om regenwater te infiltreren, te bufferen en te hergebruiken.
Input stuurgroep |.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan de overheid doen?

Herstel demping bovenloop Hoevenderloop en verdere loop, herstel poel in Weide Weyerstraat, verhoging grondwaterpeil omgeving Hoeven-Grote Hof, toevoer water Lindelse Schans
Het probleem van de lokale verdroging in Lindelhoeven heb ik al van voor november 2017 gemeld bij de overheid (onder andere ook de Vlaamse Milieu Maatschappij) Op 19/3/2018 heb ik het voorstel ook ingediend bij de voorbereiding van de nieuwe fusiegemeente Pelt. Ik kreeg 394 steunbetuigingen. Een subvoorstel voor een wandelpad, en verbinding met het wandelpad langs de andere beken in Pelt kreeg 152 duimpjes. Het probleem van de verdroging is ondertussen alleen maar groter geworden. Daarom breng ik het herstel van de bovenloop van de Hoevenderloop ook hier in als voorstel. Voor de volledige tekst zie de website van Participelt. De vraag hier is om de bovenloop van de Hoevenderloop terug te herstellen en terug te verbinden met de benedenloop en dus van de beek terug haar natuurlijk waterbuffer te maken (en ook het "visbestand" terug herstellen). Er zijn tegenwoordig veel meer technologische middelen om te zorgen dat er geen overlast/overstromingen ontstaat.
Jan E.
0 1
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan de overheid doen?

Buurtparkje met water
Input Dommelforum /.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan de overheid doen?

Dommelpad tussen Peer en Lommel
/
Input Dommelforum /.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan de overheid doen?

Verplichting opleggen van regenwater(put) MET wc-aansluiting
Momenteel is enkel de put verplicht
Input Dommelforum /.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan de overheid doen?

Opleiding en communicatie aan (landschaps-) architecten.
Het gemeentebestuur kan een rol spelen in het verschaffen van informatie en opleidingen aan de (landschaps-) architecten, werkzaam in hun gemeente. Welke nieuwe inzichten zijn er?
Veerle B.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan de overheid doen?

uitdiepen bestaand wachtbekken Dommel
Om de wateroverlast aan te pakken stellen we vanuit het Departement Landbouw en Visserij voor om eerder het bestaand wachtbekken Dommel in Overpelt uit te diepen i.p.v. landbouwgrond te gaan innemen voor extra waterberging. Dit vanuit het principe van zuinig ruimtegebruik en om vruchtbare landbouwgrond te vrijwaren voor beroepslandbouwers.
Lieve V.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan de overheid doen?

Afkoppelen Boseind
Samen met Fluvius worden de rioleringsstelsels van de gemeente geëvalueerd. Bij renovatie van rioleringen, of in relatie tot andere grote werken zoals nieuwe wegenis wordt de haalbaarheid van gescheiden riolering en het verder afkoppelen onderzocht. In relatie met bomen en bermbeheer te Boseind worden de afkoppelingsmogelijkheden onderzocht. Dit ook gerelateerd aan de doorwaadbaarheid en herkenbaarheid (straten geven van orde) van de wijk.
Patrick S.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan de overheid doen?

Overstromingsgevoelige gebieden duidelijk aangeven ivm bouw.
Input Dommelforum |.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan de overheid doen?

Lokaal ruimen van de beken.
Input Dommelforum |.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan de overheid doen?

Bekken 20 maal ruimer
/
Input Dommelforum /.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan de overheid doen?

Afkoppelingsproject Nolimpark
Met een gescheiden riolering op Nolimpark kan het hemelwater als zuiver water meer naar infiltratieplekken gebracht worden en wordt dit niet afgevoerd om bij eventuele overstortsituaties (dus samen met bedrijfs- en huishoudelijk afvalwater) in de Eindergatloop en zo in de Dommel terecht te komen. Te Nolimpark is er zandgrond dat het zuiver hemelwater perfect en zeer vlot kan infiltreren. Bij de nieuwe groenbuffer en de nieuwe ontwikkelingen heeft de gemeente wadi's aangelegd waarlangs het hemelwater (van wegenis en aangesloten verhardingen) voldoende tijd krijgt om te infiltreren.
Patrick S.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan de overheid doen?

Bouwstop, betonstop.
Input Dommelforum |.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan de overheid doen?

Bijhouden van een jaarlijkse balans verharding.
De gemeente kan voor zijn eigen gronden de balans bijhouden voor bijkomende en verwijderde verharding. Op deze manier wordt er constant nagedacht over deze oppervlaktes en zal er sneller aan ontharding gedacht worden om de balans op orde te houden.
Veerle B.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan de overheid doen?

Afkoppelen openbare gebouwen.
Input Dommelforum |.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan de overheid doen?

Op gemeentegrond meer met waterdoorlatende tegels werken
Input Dommelforum /.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan de overheid doen?

Aanleggen (wacht) waterplassen
/
Input Dommelforum /.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan de overheid doen?

Aanpassing afwatering
Input Dommelforum /.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan de overheid doen?

Stroomopwaarts ook wachtbekkens aanleggen.
Input Dommelforum |.
0 0
Log in om te stemmen

Wateroverlast of droogte. Wat kan de overheid doen?

Voorlichting en uitleggen maatregelen
Input Dommelforum /.
0 0
Log in om te stemmen
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 104 bijdragen